Drogpolicy

DROGPOLICY

Drogpolicy för Trelleborgs Jaktskytteklubb fastställd vid styrelsemötet 2017-04-04.

MOTIV FÖR DROGPOLICY

För att skapa förutsättningar för ledare, funktionärer och medlemmar att vara goda förebilder, har denna policy arbetats fram. Den skall vara ett levande dokument, med vägledande riktlinjer som ger stöd i arbete mot droger. Med policyn vill vi också visa vårt samhällsansvar och visa föräldrar, myndigheter, sponsorer, samarbetspartners och övriga delar av samhället var vi står i dessa frågor.

TBG JSK:s DEFINITION AV DROGER

Hos oss definieras tobak, snus, alkohol och narkotika som droger. Med ledare, i nedanstående text, menas även funktionärer, förtroendevalda på alla nivåer inom TBG JSK samt föräldrar som har ett aktivt deltagande i verksamheten, genom att till exempel transportera ungdomar.

DROGPOLICY FÖR LEDARE OCH AKTIVA UNDER 20 ÅR

  • Nolltolerans gäller i samband med all verksamhet i TBG JSK:s regi.
  • Nolltolerans gäller även beträffande alkohol för ledare i samband med aktiviteter för denna åldersgrupp.
  • Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget. Inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika. Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet.

DROGPOLICY FÖR LEDARE OCH AKTIVA ÖVER 20 ÅR

  • Nolltolerans gäller beträffande alkohol under tävling. Alkoholförtäring tillåts i övrigt endast i måttliga former.
  • Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget. Inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika. Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet.
  • Återhållsamhet gäller vid användning av tobak och snus i samband med TBG JSK:s verksamhet.
  • Rökfritt gäller i alla lokaler som används för TBG JSK:s verksamhet.

KOMMUNICERINGEN AV DROGPOLICYN

Policyn ska kommuniceras genom.

  • Årsmöten och styrelsemöten
  • Träningsläger och ledarmöten
  • TBG JSK:s hemsida

AKTIVITETSPLAN, UPPFÖLJNING OCH FASTSTÄLLANDE

Policyn är ett levande dokument som regelbundet diskuteras och vid behov revideras av klubbens styrelse.

Drogpolicy.pdf